ETICKÝ KÓDEX UČITEĽA Materskej školy J. Lettricha 1, Martin

PREAMBULA

         Škola je dielňou ľudskosti a úcty k životu. Vytvára dieťaťu podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti. Poslaním školy je chrániť najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelávaním v duchu demokratických princípov.

Zamestnanci vytvárajú v škole takú atmosféru, aby bolo dieťa šťastné a spokojné.

Jednotným edukačným pôsobením zabezpečujú rozvoj osobnosti ako sociálnej a individuálnej bytosti. Škola vychováva dieťa k otvorenosti a spolupráci, rešpektovaniu a tolerovaniu odlišností názorov. Šíri kultúrne bohatstvo svojho národa a svojej spoločnosti, ovplyvňuje ju a vytvára v nej nové, vlastné podnety. Vedie deti k úcte a poznaniu kultúrneho bohatstva aj iných národov.

Cieľom etického kódexu je spresniť morálne povinnosti zamestnancov školy a je zároveň meradlom ich posúdenia. Snaží sa pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom uľahčiť sebahodnotenie. Etický kódex poskytuje i pozitívnu orientáciu v mravných aspektoch vykonávanej práce
a správnu sebakontrolu toho, kto ju vykonáva. Kódex slúži aj ako zdroj pozitívnej pracovnej motivácie.

Práva a povinnosti učiteľa voči deťom:

– učiteľ rešpektuje dieťa ako rovnocenného partnera so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv,

– zaručuje rovnaký prístup ku všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie,

– prihliada na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých detí, vyžadujúcich si individuálny prístup,

– deťom podáva fakty a informácie pravdivé, objektívne a neskreslené,

– dohliada na zdravý fyzický a mentálny vývoj žiaka,

– vedie deti k samostatnosti a ku kritickému mysleniu,

– snaží sa o komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa,

– nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužiť dôveru dieťaťa, rodičov resp. jeho zákonných zástupcov,

– vytvára podnetné prostredie pre výchovno-vzdelávaciu činnosť detí v materskej škole,

– deti oslovuje krstným menom, v nijakom prípade ich neoslovuje iba priezviskom,

– nezvyšuje hlas, nepoužíva krik ako výchovnú metódu a ovláda ho aj v krízových a záťažových situáciách,

– pre deti je vzorom svojim správaním a konaním.
Práva a povinnosti učiteľa voči kolegyniam:

– v záujme dieťaťa spolupracuje pri výchove a vzdelávaní s ostatnými kolegyňami,

– zamestnanci sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste pôsobia,

– pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje poslanie v spoločnosti,

– vytvárajú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť,

– ak je učiteľ svedkom neodbornosti kolegyne, jej nesprávneho či nespravodlivého správania, diskriminácie či iného negatívneho javu, konfrontuje túto situáciu s dotyčnou kolegyňou,

– zamestnanec nekritizuje a neznevažuje prácu kolegýň v ich neprítomnosti, 

– ku všetkým zamestnancom na pracovisku a ich práci sa správať úctivo, čestne a slušne,

– nie je nositeľom nepravdivých informácii o kolegyniach,

– zodpovedne vopred hlási riaditeľke materskej školy a zástupkyni riaditeľky všetky zmeny týkajúce sa organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu buď ústnou, alebo písomnou formou a o prípadnej nečakanej neprítomnosti informuje čo najskôr.
Práva a povinnosti učiteľa voči rodičom:

– rešpektuje pozíciu rodiča ako hlavného činiteľa vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa a spoločne s ním pôsobí v prospech dieťaťa,

– pravdivo a zodpovedne informuje rodičov o výsledkoch spoločného pôsobenia,

– napomáha rozvoju vzájomných vzťahov a spolupráce medzi rodičmi a učiteľmi, ktoré buduje na základe vzájomnej úcty a dôvery,

– informácie o rodinách, ktoré zamestnanec získa pri svojej práci, pokladá za mimoriadne dôverné, zaobchádza s nimi zodpovedne a chráni tak osobnú dôstojnosť detí,

– svojim odborným a profesionálnym prístupom a vystupovaním šíri dobré meno materskej školy.
Práva a povinnosti učiteľa voči sebe:

– uvedomuje si vlastnú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, deťom a kolegyniam,

– neustále sa vzdeláva a zvyšuje svoju kvalifikáciu,

– je si vedomý vlastnej omylnosti a preto, ak pochybí, chybu si prizná a poučí sa z nej,

– ak má vo vlastných výkonoch neustále nedostatky, snaží sa o ich trvalú nápravu, alebo sa vzdá svojej profesie.
Spôsob kontroly a dodržiavania etického kódexu:

– podnety je možné podávať písomne alebo elektronickou formou,

– jednotlivé prípady posudzuje a rieši riaditeľka školy.

Byť učiteľom – to je vzácne poslanie vychovávať nové generácie ľudí.

Dodržiavanie etického kódexu

je záväzné pre všetkých zamestnancov materskej školy.

Vypracovala: Jana Macková,  1.9.2012

                                                                                SMERNICA O SŤAŽNOSTI   TU