Poplatky v materskej škole na jeden mesiac:

Školné: 14 € mesačne, uhrádza sa vopred, platby musia byť pripísané na účet materskej školy najneskôr  do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom.

Strava: cca 28 € (1,37/deň), uhrádza sa vopred,  platby musia byť pripísané na účet materskej školy najneskôr  do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom.
Odkazovač na odhlásenie stravy: 043 42 302 71

Rodičovský príspevok:  5 € na mesiac za 1 dieťa, súrodenec 2,50 € – každoročne odsúhlasený rodičmi na RZ,
uhrádza sa vopred,
platby musia byť pripísané na účet materskej školy najneskôr  do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom.

Rodičia sú povinní uhradiť poplatky vopred, platby musia byť pripísané na účet materskej školy najneskôr  do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom. V opačnom prípade nebude dieťa na nasledujúci mesiac do materskej školy prijaté a to bez ohľadu na dátum úhrady či potvrdenia o platbe. 

Pri opakovanom porušení tejto povinnosti a po upozornení zákonného zástupcu ukončí štatutár / riaditeľka školy dochádzku dieťaťa do materskej školy.

Prvý šek na september s povinnosťou úhrady ihneď si rodičia nájdu 4.9. v skrinkách. Nasledovné vždy 15. dňa v mesiaci.

Neodhlasujte stravu u pani učiteľky ani riaditeľky. 

Tieto informácie k tlači nájdete TU