Poplatky v materskej škole na jeden mesiac:

Školné: 14 € mesačne, uhrádza sa vopred, vždy do 25. dňa v mesiaci iba bankovým prevodom

Strava: cca 28 € (1,29/deň), uhrádza sa vopred, vždy do 25. dňa v mesiaci iba bankovým prevodom
Odkazovač na odhlásenie stravy: 043 42 302 71

Rodičovský príspevok:  5 € na mesiac za 1 dieťa, súrodenec 2,50 € – každoročne odsúhlasený rodičmi na RZ, sa uhrádza vždy do 25. dňa v mesiaci iba bankovým prevodom

Rodič je povinný všetky polatky uhradiť vždy do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac, aby boli financie pripísané na účet školy do posledného dňa v mesiaci. V opačnom prípade nebude dieťa prvý deň nasledujúceho mesiaca do materskerj školy prijaté a to bez ohľadu na dátum úhrady či potvrdenia o platbe.
Prvý šek na september s povinnosťou úhrady ihneď si rodičia nájdu v septembri v skrinkách. Nasledovné vždy 20. dňa v mesiaci.

Pri opakovanom porušení tejto povinnosti a po upozornení zákonného zástupcu ukončí štatutár / riaditeľka školy dochádzku dieťaťa do materskej školy.