Poplatky v materskej škole na jeden mesiac:

Školné: 14 € mesačne, uhrádza sa vopred iba bankovým prevodom. Vždy tak, aby  do 20. dňa v mesiaci boli
už pripísané na účte materskej školy.

Strava: cca 28 € (1,29/deň), uhrádza sa vopred iba bankovým prevodom. Vždy tak, aby  do 20. dňa v mesiaci boli
už pripísané na účte materskej školy.

Odkazovač na odhlásenie stravy: 043 42 302 71

Rodičovský príspevok:  5 € na mesiac za 1 dieťa, súrodenec 2,50 € – každoročne odsúhlasený rodičmi na RZ
sa uhrádza vždy do 20. dňa v mesiaci iba bankovým prevodom.

Rodič je povinný všetky poplatky uhradiť vždy vopred na nasledujúci mesiac tak, aby boli financie pripísané na účet školy do 20. dňa    v mesiaci. V prípade neskoršej úhrady nebude môcť dieťa navštevovať materskú školu celý nasledujúci  mesiac z dôvodu automatického odhlásenia zo stravy.
Prvý šek na september s povinnosťou úhrady ihneď si rodičia nájdu v septembri v skrinkách. Nasledovné vždy 15. dňa v mesiaci.

Pri opakovanom porušení tejto povinnosti a po upozornení zákonného zástupcu ukončí štatutár / riaditeľka školy dochádzku dieťaťa do materskej školy.