Poplatky v materskej škole na jeden mesiac:

Strava: podľa § 140, ods.8 a 9 a § 141 ods. 4 a 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
Desiata         0,38 €
Obed            0,90 €              Z celkovej stravnej jednotky sa predškolákom odráta dotácia
Olovrant        0,26 €              od štátu vo výške 1,20€. Rodič doplatí 0,49 € na deň 
Réžia            0,15 €
——————————-
Spolu            1,69 €

Uhrádza sa vopred,  platby musia byť pripísané na účet materskej školy najneskôr do 20. dňa  v mesiaci bankovým prevodom.

Odkazovač na odhlásenie stravy: 043 42 302 71

Školné: 15 € mesačne, uhrádza sa vopred, platby musia byť pripísané na účet materskej školy najneskôr do 20. dňa
v mesiaci bankovým prevodom.

Rodičovský príspevok:  5 € na mesiac za 1 dieťa, súrodenec 2,50 € – každoročne odsúhlasený rodičmi na RZ,
uhrádza sa vopred,
platby musia byť pripísané na účet materskej školy najneskôr  do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom.

Prvý šek na september s povinnosťou úhrady ihneď si rodičia nájdu prvý septembrový deň v skrinkách. Nasledovné vždy 15. dňa v mesiaci.

Rodičia sú povinní uhradiť poplatky vopred, platby musia byť pripísané na účet materskej školy najneskôr  do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom. V opačnom prípade nebude dieťa na nasledujúci mesiac do materskej školy prijaté a to bez ohľadu na dátum úhrady či potvrdenia o platbe. 

Pri opakovanom porušení tejto povinnosti a po upozornení zákonného zástupcu ukončí štatutár / riaditeľka školy dochádzku dieťaťa do materskej školy.

Neodhlasujte stravu u pani učiteľky ani riaditeľky. 

Tieto informácie k tlači nájdete TU