Žiadosť o prijatie dieťaťa do našej materskej školy si môžete stiahnuť TU

Zápis detí je realizovaný vždy od 16. apríla do 30. apríla v súlade s VZN č. 5 Mesta Martin, podľa potreby rodičov a naplnenosti školy prijímame deti počas celého roka.

Pri zápise dohodnú rodičia s riaditeľkou aj ostatné potreby dieťaťa, stravovacie zvyklosti a iné požiadavky rodičov.

Do 30. mája doručí materská škola rodičom tlačivo „Rozhodnutie o prijatí / neprijatí“ k dohodnutému dňu, od ktorého plynie rodičom povinnosť uhrádzať stanovené poplatky za materskú školu (školné a stravné). Od 1.9.2008 sú od školného oslobodené deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou.

Ak rodič neoznámi riaditeľke školy oneskorený nástup alebo neprítomnosť dieťaťa do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa, alebo iným závažným spôsobom porušuje vnútorný poriadok školy (neuhrádzanie povinných platieb), môže riaditeľka školy podľa Vyhlášky 306/2008 o materskej škole rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa.
Pri zápise dieťaťa do materskej školy ukážeme rodičom aj deťom interiér materskej školy a oboznámime ich s podmienkami života detí u nás.

Prednostne sa do materskej školy v zmysle Školského poriadku Materskej školy J. Lettricha časť III./čl.2 vypracovaného na základe Vyhlášky 306/2008, § 3, ods. 2 prijímajú deti, ktoré:
– dovŕšili piaty rok veku
– majú odloženú povinnú školskú dochádzku
– majú k 1.9. viac ako dva roky a osem mesiacov a sú bez plienok!
– majú súrodenca, ktorý už navštevuje materskú školu navštevuje
– majú trvalý alebo prechodný pobyt v Martine
– žiadosť o prijatie podávajú opakovane
– deti, ktoré sú zaočkované