Žiadosť o prijatie dieťaťa do našej materskej školy si môžete stiahnuť TU

Zápis detí je realizovaný vždy od 16. apríla do 30. apríla v súlade s VZN č. 5 Mesta Martin, podľa potreby rodičov a naplnenosti školy prijímame deti počas celého roka.

Pri zápise dohodnú rodičia s riaditeľkou aj ostatné potreby dieťaťa, stravovacie zvyklosti a iné požiadavky rodičov.

Do 30. mája doručí materská škola rodičom tlačivo „Rozhodnutie o prijatí / neprijatí“ k dohodnutému dňu, od ktorého plynie rodičom povinnosť uhrádzať stanovené poplatky za materskú školu (školné a stravné). Od 1.9.2008 sú od školného oslobodené deti, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou.

Ak rodič neoznámi riaditeľke školy oneskorený nástup alebo neprítomnosť dieťaťa do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa, alebo iným závažným spôsobom porušuje vnútorný poriadok školy (neuhrádzanie povinných platieb), môže riaditeľka školy podľa Vyhlášky 306/2008 o materskej škole rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa.
Pri zápise dieťaťa do materskej školy ukážeme rodičom aj deťom interiér materskej školy a oboznámime ich s podmienkami života detí u nás.